29 sep 2015
september 29, 2015

Landelijk fonds voor funderingsherstel dichterbij

Belangrijke stap op weg naar een revolverend fonds voor funderingsherstel aldus het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

“Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Dit staat in een voorstel van een brede werkgroep ‘funderingsproblematiek’ aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het voorstel op hoofdlijnen gaat in op een gerichte aanpak van de financieringsproblematiek bij funderingsherstel. In de voorgestelde aanpak kunnen huiseigenaren een lening uit een revolverend fonds krijgen voor hun funderingsherstel opgave. Dat is belangrijk, omdat diverse huiseigenaren die herstel moeten en willen plegen, dat nu niet kunnen, omdat zij de benodigde financiering niet rondkrijgen door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning, in relatie tot de geldende financieringseisen. Hierdoor stagneren al langere tijd (collectieve) herstelprojecten. Daardoor volgt verdere waardedaling en treedt verval van woningen en buurten in. Eerder is ingeschat dat in de komende 5 jaar al 1.100 – 1.400 woningen met funderingsherstel te maken kunnen krijgen.

Uitgangspunt voor de beoogde financiering is dat herstel van funderingen bij voorkeur per bouwblok gebeurt, waarbij de kwaliteit van onderzoek en herstel geborgd zijn. Het voorstel richt zich daarnaast ook op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Verder wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering. De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft het voorstel ter bespreking voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het voorstel ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Bij een positieve reactie is er ruimte voor de werkgroep om door te werken aan het voorstel. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor NHG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. KCAF is verheugd over de positieve stappen die er als publiek-private samenwerking tot op heden zijn gezet en is hoopvol gestemd over de verdere operationalisering van het voorstel.

Link naar de volledige notitie van het KCAF